Stanovi Jadran – Politika privatnosti

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka: Stanovi Jadran d.d., Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split (dalje u tekstu: Stanovi Jadran d.d. ili Voditelj ili Društvo)
E-mail adresa: info@stanovijadran.com

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 1. Zakonitost, poštenost i  transparentnost 

Pri obradi osobnih podataka postupamo pošteno, transparentno i u skladu sa Općom uredbom EU i pripadajućim propisima.

 1. Ograničena svrha obrade

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

 1. Smanjenje količine podataka

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke fizičkih osoba koji su primjereni i nužni za postizanje svrhe u koju se obrađuju.

 1. Točnost podataka

Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni. Zato nam je važno da nas fizička osoba o svakoj promjeni osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

 1. Ograničeno vrijeme pohrane

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu.

 1. Cjelovitost i povjerljivost

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u svrhu: poštivanja pravnih obveza Društva, sklapanja i izvršenja ugovora između fizičkih osoba i Društva, izvršavanja zadaća od javnog interesa, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva te u ostalim slučajevima na temelju privole osobe (npr. kako bi mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, poboljšali kvalitetu sadržaja, funkcionalnosti i usluga i upoznali Vas s našim proizvodima i uslugama i sl.)

PRIVOLA

Kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli, Stanovi Jadran d.d. predočuje fizičkoj osobi zahtjev za privolu u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Zahtjev za privolu sadrži obavijest fizičkoj osobi da ju može u svakom trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

Smatra se da je ispitanik dao privolu za obradu osobnih podataka ako je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno dao pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola se daje u obliku izjave ili jasne potvrdne radnje.

Fizička osoba upravlja svojim očitovanjima volje u vezi s obradom vlastitih podataka. U tu svrhu Stanovi Jadran d.d. omogućuje fizičkim osobama da u svakom trenutku na jednostavan i besplatan način mogu dati ili uskratiti privolu.

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i pripadajućim propisima.

Kakvi podaci se prikupljaju:

 • Ime i prezime;
 • kontaktni podaci uključujući adresu elektroničke pošte;
 • podaci o korisniku (sklonosti i interesi);
 • IP adresa, broj telefona ili mobitela ili poštanske adrese
 • ostale informacije relevantne za bolje razumijevanje korisničkih preferencija i oblikovanje korisničkog iskustva.

Uporaba prikupljenih podataka

Korisnički podaci prikupljaju se prvenstveno s ciljem razumijevanja korisničkih preferencija i pružanja boljeg korisničkog iskustva, a posebice zbog sljedećih razloga:

 • za interno evidentiranje podataka;
 • za unaprjeđivanje proizvoda i usluga;
 • za prilagođavanje sadržaja web-sjedišta prema korisničkim preferencijama;
 • za povremeno slanje promotivnih sadržaja o novim proizvodima, posebnim ponudama i ostalih informacija vezanih uz poslovanje;
 • za povremena istraživanja korisnika web-sjedišta.

Sigurnost

Sigurnost korisničkih podataka je od iznimne važnosti. S ciljem sprječavanja neautoriziranog pristupa korisničkim podacima ili njihovo otkrivanje, osigurani su odgovarajući fizički, elektronički i upravljački sustavi zaštite kojima se štite i čuvaju podaci prikupljeni putem web-sjedišta. Svi prikupljeni korisnički podaci dostupni su isključivo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Ni u kojem slučaju se korisnički podaci neće dostaviti trećim osobama, osim društvima koja su povezana ili ovisna društva Stanovi Jadran d.d.. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske.

PRAVA FIZIČKIH OSOBA (informiranje, pristup, ispravak, brisanje, prigovor, ograničenje obrade, prenosivost)

Pravo na informiranje

Stanovi Jadran d.d. u trenutku prikupljanja osobnih podataka od fizičke osobe, istoj pruža informacije o identitetu i kontaktnim podacima Voditelja obrade, svrsi i pravnoj osnovi obrade, primateljima i kategorijama primatelja ako ih ima te informaciju da li se podaci prenose trećoj zemlji te ostale propisane dodatne informacije.

Pravo na pristup

Fizička osoba ima pravo od Voditelja – Stanovi Jadran d.d. dobiti: potvrdu obrađuju li se njeni osobni podaci  te (ako se takvi osobni podaci obrađuju) pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava fizičkih osoba, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treće zemlje.

Pravo na ispravak

Fizička osoba ima pravo od Stanovi Jadran d.d. ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose te pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Fizička osoba ima pravo od Stanovi Jadran d.d. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na nju odnose, bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u  propisima o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Fizička osoba ima pravo od Stanovi Jadran d.d. ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od slijedećeg:

– fizička osoba osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,

– obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,

– Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih fizička osoba traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

– ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge fizičkih osoba.

Pravo na prenosivost podataka

Fizička osoba ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je pružila Stanovi Jadran d.d. kao Voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Ako je to tehnički izvedivo, fizička osoba ima pravo na izravan prijenos od Stanovi Jadran d.d.  drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Fizička osoba ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima Stanovi Jadran d.d. i/ili njegovih povezanih i ovisnih društava, cjenika i sl.. Fizička osoba također ima pravo uložiti prigovor i na svaku drugu obradu njenih podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Voditelja obrade, uključujući izradu profila.

OSTVARIVANJE PRAVA

Prava navedena u gornjem Naslovu, fizička osoba može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva na e-mail adresu: www.stanovijadran.com ili na poštansku adresu: Stanovi Jadran d.d., Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split.

Ako fizička osoba sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem na e-mail adresu Voditelja: www.stanovijadran.com ili na poštansku adresu: Stanovi Jadran d.d., Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti i/ili zaštiti osobnih podataka u Stanovi Jadran d.d. kao Voditelju, fizička osoba se može također obratiti pisanim putem na e-mail adresu Voditelja: www.stanovijadran.com ili na poštansku adresu: Stanovi Jadran d.d., Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split.

Također, fizička osoba  je ovlaštena podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju dvojbe u pogledu identiteta fizičke osobe koja podnosi zahtjev za ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u odnosu na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko bi se nekim od navedenih prava koristili prečesto (očito neutemeljeno ili pretjerano), može se naplatiti razumna naknada ili odbiti postupiti po zahtjevu. Stanovi Jadran d.d. može zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta takve fizičke osobe kao ispitanika. Navedeno služi zaštiti vaših prava i privatnog života. Zbog toga se preporučuje korisnicima web sjedišta Stanovi Jadran d.d. da pored gore navedenih osobnih podataka naznače i svoj datum i godinu rođenja jer bez navođenja tog podataka Stanovi Jadran d.d. kao Voditelj obrade ne odgovara ukoliko je korisnik web sjedišta mlađi od 16 godina, a nema odobrenje roditelja ili staratelja o korištenju web stranice odnosno web sjedišta Voditelja.

Ne prikupljamo podatke o djeci mlađoj od 16 godina i otklanjamo svaku odgovornost ako su takvi podaci o djeci preneseni nama kao Voditelju bez pristanka njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika. Takve podatke o djeci izbrisat ćemo u najkraćem mogućem roku, a pri tom ćemo se voditi smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima, rezervacima ili nagradnim igrama), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja takvih osobnih podataka.

Privatnost i uporaba kolačića

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste osobni korisnički podaci fizičkih osoba na web-sjedištu Stanovi Jadran d.di na koji način se osigurava zaštita privatnosti takvih podataka. Svi korisnički podaci koji se izravno ili neizravno prikupe u okviru web-sjedišta bit će upotrijebljeni isključivo u skladu s ovom izjavom o zaštiti korisničke privatnosti. Stanovi Jadran d.d. zadržavaju pravo promjene pravila zaštite privatnosti, ali će sve promjene biti pojašnjene u okviru ovog dokumenta. Preporučuje se povremeno pregledavanje pravila zaštite privatnosti i provjera eventualnih promjena.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Uporaba kolačića

Uporaba kolačića dio je uobičajene prakse prikupljanja korisničkih podataka za najveći broj dostupnih web-sjedišta na globalnoj razini. Sukladno pravilima Europske Unije, web-sjedišta koja rabe kolačiće dužni su informirati korisnika o proceduri i zatražiti pristanak. Odbijanjem uporabe kolačića, moguće je pregledavati ograničene informacije web-sjedišta, ali značajan dio funkcionalnosti neće biti dostupan.

Svrha kolačića

Kolačić je mala datoteka spremljena na korisničko računalo u trenutku pregledavanja web-sjedišta. Kolačići olakšavaju uporabu web-sjedišta budući da pohranjuju korisničke postavke i preferencije vezane uz posjećeno web-sjedište te ih pri ponovnom posjetu mogu aktivirati. Na taj način web-sjedište može poboljšati korisničko iskustvo i personalizirati ponuđeni sadržaj.

Kolačići ni na koji način ne omogućavaju pristup korisničkom računalu ili bilo kakvim podacima o korisniku, osim onih koje je korisnik odlučio podijeliti prihvaćajući pravila zaštite privatnosti. Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali korisnik može u postavkama preglednika odabrati mogućnost prihvaćanja ili odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz uporabu kolačića.

Poveznice na druga web-sjedišta

Web-sjedište Stanovi Jadran d.d. može sadržavati poveznice na druga web-sjedišta. Takva web-sjedišta nisu pod nadzorom i kontrolom djelatnika Stanovi Jadran d.d.  te se Stanovi Jadran d.d. odriču odgovornosti za zaštitu i privatnost podataka na takvim web-sjedištima jer ne podliježu ovoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Kolačići treće strane

Web-sjedište Stanovi Jadran d.d. može koristiti nekoliko eksternih servisa koji koriste vlastite kolačiće (kolačiće treće strane). Takvi servisi omogućavaju nesmetan pristup sadržaju, analitičke mogućnosti praćenja posjećenosti (poput Google Analyticsa) i drugi.

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome,Microsoft Internet Explorer, Apple Safari,Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića.

Više informacija o uporabi kolačića